Säännöt

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Presa Canario Finland ry, nimestä käytetään epävirallista lyhennettä DCF ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula, toiminta-alueena koko maa.

2 § Yhdistyksen toiminta ja tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää rodun koiraharrastusta ja  jalostusta sekä rodun tunnetuksi tuomista. Tarkoituksena on harjoittaa Presa Canario -rotuun liittyvää tiedonkeruuta ja tilastointia, koulutus- ja tiedotustoimintaa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kursseja ja leirejä. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksuja, järjestämällä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita sekä asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanemalla rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa kiinteää omaisuutta.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen voi myös kuulua perheenjäseniä, kannattavia jäseniä,
ainaisjäseniä ja kunniajäseniä. Perheenjäseniä ovat henkilöt, jotka asuvat samassa taloudessa varsinaisen jäsenen, ainaisjäsenen tai kunniajäsenen kanssa. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai juridinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Ainaisjäsen on henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti jäsenenä 20 vuotta. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen varsinaiset jäsenet, perheenjäsenet ja kannattavat jäsenet sekä ainaisjäsenet.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on muuten menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Hallituksen päätökseen ei voi hakea muutosta.

Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä, perheenjäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta eri jäsenryhmille päättää syyskokous. Jäsenmaksu suoritetaan vuosittain. Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet sekä ainaisjäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen kokous on valinnut.
Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu kolmesta (3) seitsemään (7) varsinaista jäsentä.
Ennen hallituksen valintaa kokous päättää tulevan hallituksen koosta. Näin hallituksen jäsenten lukumäärää voidaan vaihdella muun muassa sopivien ehdokkaiden määrän mukaan. 
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimintakausi on kaksi (2) vuotta.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa joka vuosi puolet; ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määrätään arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä ovat paikalla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Hallituksen tehtävät

1) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat,
2) kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokouksien päätökset
3) tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi
harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi sekä
4) päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

8 § Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja kukin erikseen.

Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

9 § Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on taloudenhoitajan lisäksi puheenjohtajalla sekä varapuheenjohtajalla.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia pidetään kaksi vuosittain, kevätkokous helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenistä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä puhe- ja äänioikeus ja yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenlehdessä tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen internet-sivuilla tai/ja yhdistyksen omalla Facebook sivustolla.

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien-/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

14 §

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

vilma.jpg